OCR Output

1930 DEN 18 SEPTEMBER. N:r 16 5

en tjänstgörande präst, vederbörande stadsfiskal eller fjärdingsman samt
kommunalombud till minst följande antal:

Mantalsskrivningsort Antal kommunalombud
UTI GS RACR a Dia ja a Lie are Sie tila org RN DONE 7
SKelleltea- Stad: 310 os och Slas a ERE ÖNS 6

Umeå fögderi:
Holmsunds::SocCkenl rick. orons kloning ä
SÄvärs: SOCKEN pivvd rulle. os Ntada SARA SSA Ö
FLÖMTÖ SOCKEL öoan dena sterpoe Sn RS 2
Vännads KÖPA so socks sd sne eRArAts R
VÄnnAS; SUCKENl ös > soon SS ¬
UTE SOC KOR sist alle a RS AE 12
FLÖTTEIOLS: SOCKER «id ver bana sn SAN Se 5
Bjuärlolnis SOCKEN. oo mad ok s se 8
NOFURTÄ TROS "SO CKSMPET 2 A2e KOKS re 9

Skellefteå fögderi:
Skellefteå SOCKEN" sasse c ste rarlors 21
Bureå sockgnutyv snorslsttöstö leg dies 6
Byske SOCKER >. ss sve as RN AA 15
INOESIÖ SOCKEN. vo oss mean usa ke AR 9
Mala: SOCKON 4; ondas sen 4
Jörns SOCKEN s so: ee res 7

Lappmarksfögderiet:
Lycksele "KÖPING DI sacs on enn se 3
Lycksele" SOCKER. sar snssduus esk nn tat ie 11
SOSGCIe -SOCKORH 24: < guteab rs RAR 8
STEN See” SOCKEN os sang ba sars en sp as snar 8
Tälllå SOCKEL oss se sar 4
ÖTträsSES SOCKEN Oo: 3 oo scr AS 4
ASCII SOCKOE äss RT Ne SR RENA 9
DOrötead SOCKEN: soo 00 ss vn ste VS IRA (d
Vil elmina:- SOCKEN: 500 onto see AA IR
Freutika SOCKEL so smocemi esse SR 3

Degerfors fögderi:
Deg erlörs: SORRGI 55 smeden se Se NN SKA 14
BYSUEA SOCKEN 2:- tra disse sö ARA 11
BUTträskS SOCKET 550558 sd 0 a re NAN 12
NV SÄtka: SOCKSIN - 80 vis beta Sork elak r kb a 6
EÖVÄngeES SOCKEN: sans Las ann 6

Det ankommer på den myndighet, som utövar kommunens beslutanderätt
att tillse, att ombuden utses med fästat avseende därå att de kunna antagas
hava personlig, ingående kännedom om förhållandena i det område, de när¬
mast skola representera, samt med hänsyn till deras i ovannämnda nådiga för¬
ordning den 23 maj 1930 angivna åligganden att biträda vid upprättande, in¬
samling och granskning av uppgifterna till mantalsskrivningen och folkräk¬
ningen..