OCR Output

4 1930 DEN 18 SEPTEMBER: N:t16

tid, arbetet pågår, är boende, skall årligen till den församling, arbetaren tillhör,
meddela uppgift om hans vistelseort och anställning, med angivande tillika
i noggrann överensstämmelse med utfärdat arbetsbetyg av hans för- och till¬
namn, födelseår- och födelsedag samt bostad inom sistnämnda församling.
Dessa uppgifter skola till vederbörande pastor insändas före den 8 november
varje år och efter det pastor därav tagit del, av denne avlämnas till mantals¬
skrivningsförrättaren.

Jämlikt nådiga förordningen den 23 maj 1930 angående särskilda bestäm¬
melser rörande mantalsskrivningen för år 1931 samt om uppgifter för den all¬
männa folkräkningen den 31 december 1930 länder bl. a. följande till efter¬
rättelse:

1:0o) Deti$84 mom. 5 förordningen den 6 augusti 1894 angående man¬
talsskrivning lämnade medgivandet för allmoge och mindre skrivkunniga på
landsbygden att antingen själva eller genom annan uppgiftspliktig person
muntligen meddela sina uppgifter skall icke äga tillämpning vid mantalsskriv¬
ningen för år 1931;

2:0) Uppgift till mantalsskrivning och allmän folkräkning skall av en
var vid mantalsskrivning uppgiftspliktig avgivas enligt formulär, som fast¬
ställes av Kungl. Maj:t. För särskild kommun eller del av kommun må läns¬
styrelsen på förslag av häradsskrivaren eller magistraten eller beträffande
stad, där magistrat ej finnes, stadsstyrelsens ordförande, föreskriva, att upp¬
giften skall avlämnas i två exemplar.

Blanketter till uppgifterna skola genom statistiska centralbyråns försorg
tryckas och i erforderligt antal exemplar tillställas länsstyrelserna för att av
dessa, på sätt de var för sitt län bestämma, genom pastorsämbetena eller i
annan lämplig ordning kostnadsfritt tillhandahållas de uppgiftspliktiga.

3:0) Uppgifterna för de å samma fastighet boende eller eljest där upp¬
giftspliktiga skola i städer, köpingar och municipalsamhällen insamlas av fas¬
tighetsägaren eller den hans egendom brukar eller förestår, vilken det jämväl
åligger att tillse, det uppgifter avlämnas för samtliga uppgiftspliktiga, samt
att, därest uppgift uppenbarligen är oriktig eller ofullständig, föranstalta om
dess rättande eller fullständigande.

4:0) Uppgifter skola, i stad, köping eller municipalsamhälle av fastig¬
hetsägaren eller den hans egendom brukar eller förestår, och å annan ort ge¬
nom den uppgiftspliktiges försorg avlämnas till vederbörande kommunalom¬
bud senast fem dagar före för-skrivning (husförhör), varom stadgas i 8 34 för¬
ordningen den 3 december 1915 angående kyrkoböckers förande.

Försummar någon att fullgöra vad honom enligt ovanstående åligger, vare
påföljd, som i $ 35 mom. 1 nämnda förordning sägs, dock skall vad där stad¬
gas angående befogenhet för pastor i stället avse mantalsskrivningsförrättare.

5:0) Det åligger pastor att minst fjorton dagar före för-skrivning (hus¬
förhör) kungöra tid och plats för förrättningen.

Vid mantalsskrivningen skola tillstädesvara pastor eller, om han har för¬
fall, någon av honom förordnad lämplig person, helst annan inom församling¬