OCR Output

1930 DEN 18 SEPTEMBER. N:r 16 3

med Burträsks socken: tingshuset i Gammelbyn den 1—6 december kl.
9:30: f. mm;

med Nysätra socken: i tingshuset i Nybyn den 11—13 december kl.
9,30 fm.

med Lövångers socken: å pastorsexpeditionen i Lövånger den 8—10 de¬
cember kl. 9,30 f. m.

Med avseende å uppgifters avlämnande för mantalsskrivning innehåller
Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående mantalsskrivning den 6 augusti
1894 bland annat följande föreskrifter:

1:o) Envar, som ej hos annan mantalsskrives, skall avlämna mantals¬
uppgift, enligt stadgat formulär, upptagande:

a) fullständiga för- och tillnamn — för gift kvinna, frånskild hustru eller
änka utom mannens tillnamn jämväl det tillnamn hon burit såsom ogift —
födelseår, födelsedag och födelseort samt yrke eller tjänst och hemvist för ho¬
nom själv och dem, som till hans hushåll höra eller till följd av avtal om bi¬
träde vid jordbruks- eller annan rörelse eller av annan anledning skola hos ho¬
nom mantalsskrivas, därvid iakttages, att särskilt för varje fastighet uppgives
därvarande personal; börande tillika, därest någon i uppgiften upptagen per¬
son varit vid senaste mantalsskrivning boende på annat ställe inom distriktet
eller mantalsskriven inom annat distrikt, i uppgiften göras anmärkning härom,
med utsättande av stället eller distriktet, där han förut bodde;

b) den fasta egendom han inom distriktet äger, besitter eller brukar
och den rörelse, han där idkar;

c) beloppet av den årliga avgäld eller hyra, som erlägges för varje av
honom utarrenderad fastighet eller uthyrd lägenhet inom distriktet;

d) namn och hemvist för de å hans egendom inom distriktet boende
eller vid hans rörelse därstädes anställda personer, som äro pliktiga att läm¬
na särskilda mantalsuppgifter;

e) fartyg, som av honom äges eller för vilket han är huvudredare, dess
dräktighet och byggnadsmaterial samt därå anbringad maskins art och driv¬
kraft, ävensom befälhavarens namn och mantalsskrivningsort;

f) den fasta egendom, som han äger, besitter eller brukar och den
rörelse, han idkar inom annat distrikt; samt

g) namn och mantalsskrivningsort för personer, som hos honom uppe¬
hålla sig vid den tid, uppgiften avlämnas, men icke böra inom distriktet man¬
talsskrivas.

2:0) Den som äger, besitter eller brukar fast egendom eller idkar rö¬
relse inom annat distrikt än det, varest han skall mantalsskrivas, åligger att
jämväl till mantalsskrivningen i förstnämnda distrikt avlämna uppgift angå¬
ende egendomen eller rörelsen med den därtill hörande personal.

3:0) Den här ovan stadgade uppgiftsskyldighet gäller i tillämpliga de¬
lar även för allmänna inrättningars föreståndare, bolagsstyrelser och i allmän¬
het dem, som vårda och förvalta annans egendom.

4:0) Arbetsgivare eller arbetsföreståndare, som i arbetet sysselsätter
person, vilken är kyrkobokförd i annan församling än den, där han under den