OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 16 - 1930

Uppläses skyndsammast i kyrkorna inom länet;
tre gånger i kyrkorna i länets lappmark.

N:r 16. Angående 1931 års mantalsskrivningsförrättningar.

I enlighet med från magistraterna i Umeå och Skellefteå städer samt ve¬
derbörande häradsskrivare inkomna, av Kungl. Maj:ts befallningshavande gil¬
lade förslag, komma mantalsskrivningarna inom länet under innevarande år att
förrättas å nedannämnda ställen och tider, nämligen:

i Umeå stad:

å stadens rådhus under tiden 24—29 november varje dag kl. 10 f. m.—
em.

i Skellefteå stad:

å stadens drätselkontor under tiden 17—22 november varje dag kl. 10
f. m.—3 e. m.

i Umeå fögderi:

med Umeå socken: uti kommunalhuset å Backen den 8—13 december
kk; :FOKkem:

med Sävar socken: å gästgivargården i Sävar den 20—22 november kl.
10 f. m.

med Holmö socken: å pastorsexpeditionen därstädes den 29 november
kl. Möm.

med Vännäs socken: å kommunalhuset i Vännäs by den 17—20 december
kl. TOEE m.

med Vännäs köping: i skolhuset vid Vännäs järnvägsstation den 18—20
december kl. 10 f. m.

med Holmsunds socken: å pastorsexpeditionen i Holmsund den 27—29
november kl. 9 f. m.

med Hörnefors socken: å hotellet i Hörnefors den 15—17 december kl.
1OTY.

med Nordmalings socken: å kommunalhuset i Nordmaling den 1—5 de¬
cember Kl. 10 fm;

med Bjurholms socken: å kommunalrummet i Bjurholm den 24—26 no¬
vember kl. 10 f. m.