OCR Output

2 1930..DEN 12 SEPTEMBER: Nit 15

sionsförsäkring medgiven rätt att särskilt iäoga eds eller del
därav, skall kvittot å debetsedeln innehålla, att det erlagda beloppet utgör
pensionsavgitt, eller, om debetsedeln icke finnes tillgänglig, särskilt kvitto av
uppbördsmannen utfärdas, angivande dels. att beloppet utgör pensionsavgift,
och dels för vilken person avgiften erlagts. Därest arbetsgivare enligt 18 $
nämnda lag utan sammanhang med kronoutskylderna erlägger pensionsavgift
för den, som hos honom har tjänst eller arbetsanställning, skall särskilt kvitto
på sätt ovan sagts utfärdas.

Umeå i landskontoret den 12 september 1930.

NIES G..RINGSTRAND.
Allan Rietz.

THO

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri BN