OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 15 =: 1930

Uppläses i Umeå och Skellefteå städers kyrkor
senast 14 dagar före uppbördens början, och hava
vederbörande magistrater att skyndsamt inkomma
med bevis därom till Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande.

N:r 15. Angående 1930 års kronouppbörd i städerna.

För uppbörden av innevarande års allmänna utskylder inom Umeå och
Skellefteå städer har Kungl. Maj:ts befallningshavande i enlighet med därom
av vederbörande magistrater avgivna förslag fastställt följande tider och stäl¬
len, nämligen:

i Umeå stad:

Uti uppbördskontoret å rådhuset under tiden den 1—6 samt 8—9 decem¬
ber 1930 varje dag klockan 10 f. m.—2 e. m. samt 5—7 e. m. med början för
den del av staden, som tillhör dess västra taxeringsdistrikt i den ordning, som
å varje debetsedel kommer att utsättas.

i Skellefteå stad:

Uti drätselkontoret den 3—5 december 1930, alla dagar från klockan 10
f. m.—2 e. m., jämväl i den ordning, som å debetsedlarna angivas.

Vid uppbördsstämma skall en ledamot av magistraten eller annan av ma¬
gistraten särskilt utsedd person närvara, med åliggande att därvid i särskild
längd anteckna det av den skattskyldige erlagda och av uppbördsmannen

» kvitterade belopp samt att därom på debetsedeln meddela bevis, utan vilket
» uppbördsmannens kvitto ej är mot kronan gällande.

Skattskyldig, vilken underlåtit att inbetala sina kronoutskylder i föreskri¬
ven tid och ordning, åligger att för indrivningen erlägga avgift, beräknad efter
| tre öre å varje full krona av oguldna utskyldernas slutsumma, då densamma
ej överstiger tjugofem kronor, dock ej mindre än 25 öre, och efter sex öre å
varje full krona av berörda slutsumma, när denna överstiger 25 kronor.

Vid uppbördsstämma skall uppbördsmannen dels i uppbördsboken an¬
teckna verkställd inbetalning av utskylder jämte den avkortning, vartill han
med stöd av givna stadganden och på grund av förhållanden, som yppa sig vid
» uppbördsstämman, anser anledning föreligga, dels ock på debetsedeln med¬

dela kvitto å det erlagda utskyldsbeloppet med anteckning tillika om den av¬
kortning, som sålunda kan ifrågakomma.

Därest någon begagnar sig av honom enligt 15 8 i lagen om allmän pen¬