OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 14 - 1930

N:r 14. Angående prövningsnämndens sammanträde.
Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed,
att första sammanträdet för året med Västerbottens läns ordinarie prövnings¬

nämnd utsatts att äga rum måndagen den 25 augusti 1930 klockan 10 förmid¬
dagen å länsstyrelsens ämbetslokal i Umeå.

Umeå i landskontoret den 11 augusti 1930.
På Länsstyrelsens vägnar:

Axel Rudberg. Elis Almgren.