OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 13 - 1930

Kungörelse.

angående förordnande av ordförande i Byske sockens per:
sionsnämnd.

På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallningshavande ent”
ledigat landsfiskalen O. Gårding, Skellefteå, från uppdraget att vara ordföran”
de i pensionsnämnden för Byske sockens pensionsdistrikt samt förordnat
landsfiskalen Wilmer Lundgren i Byske att intill utgången av år 1933 vara
ordförande i samma pensionsnämnd.

Umeå i landskontoret den 25 juni 1930.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elof Huss. Elis Almgren.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri