OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. Ner 12 ---1930

Kungörelse.

angående överåriga depositioner.

Uti Västerbottens läns landskontor hava under följande tider deponerats
nedanstående belopp, nämligen:

den 15 november 1915: av kommissionären Hj. A. Gustafsson ådömda
kostnader enligt Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts utslag den 2 maj
1915, trehundra kronor.

Den 7 juni 1919: av Vicander & C:o nedsatt kostnadsersättning för full¬
följd av talan mot Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hovrätts dom den 16 maj
1919 i mål mellan förutnämnde kärande samt agenten Ernst A. Amnéus, sva¬
rande, angående leveransavtal, etthundrafemtio kronor.

den 4 december 1919: av jägmästaren Alrik Vange deponerade försälj¬
ningssumman för från Umeå landsförsamlings kyrkoherdeboställe i beslag ta¬
get virke, fjorton kronor 40 öre.

den 20 juni 1920: av landsfiskalen i Nysätra distrikt deponerat av ano¬
nym person inbetalt belopp.

Då dess depositioner innestått över 10 år, bliva desamma jämlikt bestäm¬
melserna i Kungl. Statskontorets cirkulär den 29 oktober 1828 härigenom upp¬
sagda till återlyftning, åliggande det den, som vill lyfta berörda belopp, att in¬
om natt och år härefter hos Kungl. Maj:ts befallningshavande i Västerbottens
län anmäla sig och behörigen styrka sin rätt till medlen, vilka, i fall detta fö¬
reläggande ej hörsammas, komma att efter nämnda tids förlopp omföras till
statsmedel.

Umeå i landskontoret den 20 juni 1930.
På Länsstyrelsens vägnar:

Allan Rietz. Elis Almgren.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri