OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AG Nöfibios k000

Uppläses i länets kyrkor.
N:r 11. Ang. ledamöter och suppleanter i 1930 års länsprövnings¬
nämnd.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed, att
Kungl. Maj:ts befallningshavande till ledamöter och suppleanter i 1930 års
ordinarie länsprövningsnämnd utsett nedannämnda personer,

ledamöter:

vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;
stadskassören E. Fjellström, Skellefteå;

disponenten Victor Fr. Ernberg, Olofsfors, Nordmaling;
skiftesgodemannen Erik Olofsson, Röbäck, Umeå;
ingenjören R. Insulander, Öhrviken, Kallholmen;
landstingsmannen Alfr. Kriström, Holmsund;
nämndemannen P. A. Nygren, Tegsnäset, Bjurforsfallet;
Fr ESRRnneN Nils Brännström, Ljusvattnet;

. riksdagsmannen Ludv. Brännström, Skellefteå;
kommunalkamreraren C. Lindmark, Drängsmarkby;
kommunalnämndsordf. Erust Renström, Malåträsk;
hemmansägaren Oskar Johansson, Alsmark, Ulvaskog;
landstingsmannen Uddo R. Jacobson, Vilhelmina;
arbetaren J. E. Fanberg, Storuman;

hemmansägaren Nils O. Hjukström, Lomselenäs;

suppleanter:
översten Hj. Grafström, Umeå; |
lokeldaren Oscar Dahlqvist, Skellefteå;
kommunalfullmäktiges ordf. K. A. Johansson, Vännäs;
häradshövdingen R. Seldén, Robertsfors;

nämndemannen Nils Karlsson, Tavelsjö;

landstingsmannen A. Genholm, Södra Stortjärn, Överklinten;
handlanden A. Domeij, Fredrika;

kronoåbon Ernst Johansson, Björkfors, Hemavan.

Kungörelser angående tid för länsprövningsnämndens sammanträden
komma framdeles att utfärdas.

Jämlikt föreskrift kungöres till vederbörandes ledning och efterrättelse
följande bestämmelser i taxeringsförordningen.

Besvär över beslut av taxeringsnämnd må anföras

i fråga om taxering av fastighet:

av ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet, såvitt fastigheten
rörer,