OCR Output

TOIODEN 22:APRIE: "i Nar 10 3

föranleda, att avsyningsbevis vägras. Sådana mindre avvikelser skola ej an¬
märkas i avsyningsbeviset.

För verkställda syner äger syneförrättaren uppbära ersättning enligt rese¬
och traktamentsklass III: E.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande förordnat nedannämnda personer till synemän:

Enligt lagen den 22 juni 1921 om ströängars indragande till kronan.

Inom Lycksele socken:

Kronojägaren Karl Robertsson, Rusksele,
Skiftesgodemannen O. A. Lundgren, Forsholm, Rusksele,
Faktorn E. A. Karlsson, Busjö, Lycksele,
Vandringsrättaren J. A. Olsson, Lycksele,
Hemmansägaren Oskar Danielsson, Gäddträsk, Lycksele,
Hemmansägaren Erik Anselm Eriksson, Hornmyr, Knaften,
Hemmansägaren J. O. Björklund, Vänjaurträsk, '
Kronojägaren Erik Gruffman, Björkberg, Vinliden,
Skiftesgodemannen N. J. Sandberg, Vormsele,
Hemmansägaren Erik Finnberg, Björksele,
Hemmansägaren Anders Rudolf Karlsson, Vindelgransele,
Kronojägaren Fr. T. Karlsson, Norrby, Blåviksstrand,
Hemmansägaren Johan Gruffman, Rusele, Blåviksstrand,
Hemmansägaren Villehard Andersson, Kattisavan,
Nämndemannen Israel Nygren, Umgransele.

Inom Örträsks socken:
Skiftesgodemannen I. P. Lindström, Långsele, Örträsk, ;

Inom Fredrika socken:

Inspektoren G. Lindström, Nordanås, Nordanåsby,
Skiftesgodemannen F. V. Hedlund, Tallsjö,
Fjärdingsmannen O. Lundgren, Viska, Fredrika,
Vandringsrättaren K. B. Karlsson, Åsele.

Inom Stensele socken:

Vandringsrättaren Erhard Karlsson, Storuman,

Fjärdingsmannen Leonard Andersson, Blaiken,

Skiftesgodemannen Gustaf Forsman, Barsele, Gunnarn,
Gästgivaren O. P. Sköld, Gunnarn,

Hemmansägaren Per Israelsson, Pauträsk, Skarvsjöby,
Hemmansägaren Anders Rudolf Lindberg, Långvattnet, Långsjöby,
Agronomen Sigurd Lestadius, Stensele.

Inom Sorsele socken:
Landstingsmannen Linus Ljunglöf, Gargnäs,