OCR Output

2 1030 DEN 22 APRIL. NS 10

transporteras på ett betryggande sätt, samt hanteras med varsamhet och icke
utsättes för skador.

7) Med ledning av nämnda handlingar och kärta samt de märken, vilka
vid förrättningarna utsatts, skall kontrolleras, att odlingen utförts å föreskri¬
ven plats, samt undersökas, att arbetena utförts i överensstämmelse med den
fastställda odlingsplanen;

8) Vid nämnda undersökning skall särskilt efterses:

att odlingen innehåller föreskriven areal;
att föreskrivna diken upptagits,

att dimensionerna av dessa äro sådana de i fastställda odlingsplanen
föreskrivas,

att dikenas fall är sådant, att ordentlig avrinning åstadkommes,

att för avrinningen hinderliga stenar ej kvarlämnats i dikena,

att från dikningsplanen ej gjorts avvikning, som orsakar en sämre av¬
vattning av odlingsområdet, än som hade erhållits genom att noga följa od¬
lingsplanen,

att odlingen utförts till tillräckligt djup, för fast mark 25 cm.,

att jordfasta stenar uppbrutits eller bortsprängts, och att all bruten sten
bortskaffats från odlingen,

att vid odling av torvmark med mosslager eller mosstuvor mossan rivits
och bortskaffats från odlingen,

att stubbar och annan så kallad val uppbrutits till minst 25 centimeters
djup och bortskaffats från odlingen;

9) Vid slutlig avsyning av område, som upptagits å särskild odlings¬
plan, åligger det avsyningsförrättaren att kontrollera, att hela odlingsområ¬
det, alltså även tidigare del av detsamma, uppfyller här ovan angivna ford¬
ringar;

10) Har avsyning verkställts utan anmärkning, utfärdas avsyningsbevis
i enlighet med av Kungl. Maj:ts befallningshavande fastställt formulär, vilket
bevis vid syneförrättningens avslutande överlämnas till fastighetsinnehava¬
fen.

Blanketter till avsyningsbevis tillhandahållas syneförrättare av Kungl.
Maj:ts befallningshavande;

11) Har utan lämnat medgivande odlingsområde flyttats eller har od¬
lingsplanen frångåtts så, att sämre resultat än det med planen avsedda erhål¬
lits, eller hava odlingsarbetena utförts med mindre noggrannhet, än i odlings¬
planen och denna instruktion kräves, skall avsyningsbevis vägras. Detta skall
ske, även om mindre väl utfört odlingsarbete skulle hava genom tidigare avsy¬
ning godkänts. Avsyningsbevis av innehåll, att odlingsarbetet utförts i enlig¬
het med planen utom i vissa anmärkta avseenden godtages ej av Kungl.
Maj:ts befallningshavande och får ej lämnas.

12) Om avsyningsbevis vägras, åligger det synemannen att skriftligen
till Kungl. Maj:ts befallningshavande anmäla förhållandet samt skälen till,
att så skett.

13) Obetydliga avvikelser från fastställd odlingsplan, vilka uppenbar¬
ligen ej orsaka försämring av det med odlingen avsedda resultatet, böra ej