OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA: Nir100= 1930

Uppläses i kyrkorna inom Lappmarks fögderi
och Malå församling.

N:r 10. Ang. instruktion för synemän för ströängsodling och förordnande
av synemän.

Kungl. Maj:ts befallningshavande har fastställt följande

INSTRUKTION

för synemän, som enligt 42 $ i lagen den 22 juni 1921 om ströängars indragan¬
de till kronan och 19 8 i Kungl. kungörelsen den 30 december 1916 angående
tilläggsavvittring inom vissa delar av Västerbottens läns lappmark förordnats
för avsyning av odlingsarbeten enligt nämnda författningar.

1) Förordnande rörande syneförrättning utfärdas av Kungl. Maj:ts be¬
fallningshavande för varje särskilt fall efter ansökan av vederbörande fastig¬
hetsinnehavare. Därest begäran om förordnande framställes till syneman, har
han att skriftligen eller telefonledes underrätta Kungl. Maj:ts befallningsha¬
vande, som utfärdar förordnande;

2) Sedan förordnande av synemannen mottagits, bör syneförrättning
snarast möjligt företagas. Där minskning i resekostnader kan ernås genom
att flera syneförrättningar företagas under samma resa, skall så ske, om ej
oskäligt dröjsmål med förrättningen därigenom orsakas;

3) Syneförrättning skall ovillkorligen ske å tid, då mark är bar och
ofrusen;

4) Syneförrättaren skall genom brev, telefon eller på annat lämpligt
sätt underrätta vederbörande fastighetsinnehavare om ungefärliga tidpunkten
för syneförrättningen. Även bör härvid meddelas, att utslag och hand¬
lingar rörande ströängsindragning eller tilläggsavvittringen samt bykartan
skola vid förrättningen tillhandahållas syneförrättaren å förrättningsstället.
Nämnda underrättelse skall lämnas i så god tid före förrättningen, att karta
och handlingar hinna tillrättaskaffas;

5) Syneförrättaren åligger att, innan synen företages, noga taga del av
de bestämmelser angående odlingsarbetena, som utfärdats i fastställd odlings¬
plan;

6) Ovannämnda handlingar samt bykartan skola medföras ute på mar¬
ken. Syneförrättaren bör nogsamt tillse, att medförda kartor och handlingar