OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 9 - 1930

Uppläses i Lycksele lappmarks tingslags kyrkor
emot bevis, som insändes till landskontoret.

N:r 9. Angående upphävande av meddelat utslag rörande villkorlig
införsel uti krononyhemman.

Sedan Kungl. Maj:ts befallningshavande genom utslag den 2 mars 1929
meddelat Johan August Olofsson i egenskap av förmyndare för Halvar Johan¬
nes Johansson villkorlig införsel uti krononyhemmanet 1/8 mantal n:r I Gard¬
sjönäs litt Ad i Stensele socken, varom Kungl. Maj:ts befallningshavande den
29 juni 1929 utfärdat kungörelse, har Kungl. Kammarkollegiet efter av Au¬
gusta Johansson över Kungl. Maj:ts befallningshavandes ovannämnda utslag
den 2 mars 1929 anförda besvär genom utslag den 4 mars 1930 prövat lagligt
undanröja Kungl. Maj:ts befallningshavandes utslag, vilket härigenom till all¬
män kännedom kungöres.

Umeå i landskontoret den 31 mars 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elof Huss. G. Wik.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri