OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERTIEN:A: Nie 8:-- 1930

Uppläses i kyrkorna i Byske, Fällfors och Vilhelmina församlingar.

N:r 8. Angående förordnande av ordförande i taxeringsnämnderna för
Byske sockens södra och Vilhelmina taxeringsdistrikt.

De i Kungl. Maj:ts befallningshavandes kungörelse den 7 november 1929
förordnade ordförande i taxeringsnämnderna år 1930 för Byske sockens södra
och Vilhelmina taxeringsdistrikt, landstingsmannen Carl Lindmark, Drängs¬
markby, och handlanden Uddo R. Jacobson, Vilhelmina, hava uti till befall¬
ningshavanden ingivna framställningar anhållit att för tid härefter bliva för
året befriade från nämnda uppdrag.

Med bifall till framställningarna ifråga beslöt Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande att förordna häradsskrivaren Ernst Manns, Skellefteå, och landstings¬
mannen John August Nilsson, Vilhelmina, att från och med den 26 mars 1930
vara ordförande, Manns i taxeringsnämnden för Byske sockens södra taxe¬
ringsdistrikt år 1930 och Nilsson i taxeringsnämnden för Vilhelmina taxerings¬
distrikt år 1930.

Umeå 1 landskontoret den 26 mars 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
Axel Rudberg.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri