OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN Ab Nf si 1930

Uppläses i kyrkorna inom Byske, Skellefteå, Bu¬
reå, Lövångers, Nysätra, Bygdeå, Sävars, Umeå,
Holmsunds, Hörnefors och Nordmalings socknar.

N:r 7. Angående upptagande i jordeboken av vissa vattenområden.

Till allmän kännedom kungöres härmed att Kungl. Kammarkollegium ge¬
nom beslut den 5 mars 1930 funnit skäligt förordna, att i jordeboken för en var
av följande socknar, nämligen: Byske, Skellefteå, Bureå, Lövånger, Nysätra,
Bygdeå, Sävar, Umeå, Holmsund, Hörnefors och Nordmaling, skall bland kro¬
noegendomar under allmän disposition, lägenheter, upptagas en lägenhet be¬
nämnd Kronovattnet n:r 1 med annotation: ”Fastigheten utgöres av den inom
socknen belägna delen av öppna havet jämte därinom varande holmar och skär,
vilken icke tillhör annan fastighet.”

Umeå i landskontoret den 11 mars 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elof Huss. G. Wik.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri