OCR Output

1930 DEN 25 FEBRUARI. N:r 5. 5

underrätt i den ort, där styrelsen har sitt säte, eller, om bestämmelse härutin¬

nan icke är meddelad, där stiftelsens förvaltning huvudsakligen skall utövas.
Böter och viten, som ådömas enligt denna lag, tillfalla kronan. Saknas

tillgång till deras fulla gäldande, förvandlas de enligt allmänna strafflagen.

8 20.

Över beslut, som Konungens befallningshavande på grund av denna lag
meddelar, må klagan föras hos Konungen inom den tid, som för överklagande
av förvaltande myndigheters och ämbetsverks beslut är stadgad. Förbud en¬
ligt 16 & så ock förordnande jämlikt 18 & andra stycket lände utan hinder av
förd klagan till efterrättelse, där ej Konungen annorlunda förordnar.

FS Ar.

Över stiftelser, som anmälts enligt denna lag, skall hos Konungens befall¬
ningshavande föras förteckning.

SA

De i kungl. cirkulären den 24 april 1788, den 10 oktober 1806 och den
13 juli 1809 meddelade bestämmelser skola icke äga tillämpning å stiftelse,
som står under tillsyn enligt denna lag.

00

De närmare föreskrifter, som må erfordras för tillämpningen av denna lag,
meddelas av Konungen.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1930. Den äger tillämpning
jämväl å då bestående stiftelser; dock att, om stiftaren därförut avlidit, stiftel¬
sen skall, vid ansvar som i 19 8 sägs, anmälas före den 1 januari 1932.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttter¬
mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl
sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 24 maj 1929.

GUSTAF
05)

(Justitiedepartementet.) GEO BrISSmnmaftk

Umeå i landskontoret den 25 februari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:
Allan Rietz. Gustaf Hultman.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri