OCR Output

Å 1930 DEN 25 FEBRUARI. N:r 5.

8 14.

Styrelsen åligger att föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar och
skulder samt inkomster och utgifter, årligen avsluta räkenskaperna samt inom
tre månader efter räkenskapsårets slut till Konungens befallningshavande in¬
sända dels berättelse, huru stiftelsens ändamål blivit under året främjat, dels
ock sammandrag av räkenskaperna enligt formulär, som Konungen fast¬
ställt.

8 15.

Konungens befallningshavande har att med ledning av de jämlikt 14 8
insända handlingarna granska stiftelsens förvaltning. Vid granskningen bör
hvudsakligen tillses, att stiftelsens medel icke dragas från ändamål, vartill de
äro bestämda, och att förmögenheten är på nöjaktigt sätt placerad.

Finner Konungens befallningshavande vid granskningen ytterligare hand¬
lingar eller upplysningar rörande stiftelsens förvaltning erforderliga, äge Ko¬
nungens befallningshavande infordra sådana från styrelsen.

Där omständigheterna sådant påkalla, äge Konungens befallningshavan¬
de jämväl hos styrelsen förrätta granskning av stiftelsens förvaltning, därvid
stiftelsens räkenskaper, kassa, värdehandlingar, säkerhetshandlingar och pro¬
tokoll skola av styrelsen hållas tillgängliga.

8 16.

Har styrelse fattat beslut, som står i strid med lag eller de för stiftelsen
gällande föreskrifter, äge Konungens befallningshavande förbjuda verkstäl¬
lighet av beslutet eller, om sådan ägt rum, förelägga styrelsen att vidtaga rät¬
telse. Konungens befallningshavande må ock eljest förelägga styrelsen att
fullgöra vad den åligger.

8:17.

Konungens befallningshavande äge, där ej fråga är om föreskrift, vars
överträdande är belagt med straff, utsätta vite vid meddelande av föreläggande
eller förbud enligt denna lag samt fälla till sådant vite.

8 18.

Om utförande av talan, vartill enligt 6 eller 7 & fog må förefinnas, äge
Konungens befallningshavande förordna, ändå att anmälan av sakägare icke
jorts.
zz Är talan av beskaffenhet, som i 7 8 sägs, må Konungens befallningsha¬
vande, intill dess domstolen slutligen prövat saken eller annorlunda bestämt,
förordna om annan förvaltning av stiftelsen i den omfattning, omständigheter¬
na påkalla.

Särskilda bestämmelser

8 19.

Försummar styrelseledamot att fullgöra vad enligt 3 eller 11 $ honom
åligger, straffes med böter från och med fem till och med femhundra kronor.
Förseelsen åtalas av allmän åklagare. Åtalet anhängiggöres vid allmän