OCR Output

1930 DEN 25 FEBRUARI. N:r 3. 3

Om tillsyn
SN

Anmäld stiftelse skall stå under Konungens befallningshavandes tillsyn,
där Konungens befallningshavande finner stiftelsen främja ett allmännyttigt
ändamål. Konungens befallningshavande äge dock från tillsyn undantaga
stiftelse, som redan är underkastad nöjaktig tillsyn eller för vilken tillsyn en¬
ligt denna lag eljest på grund av särskilda omständigheter finnes icke vara
behövlig.

För stiftelse, som står under tillsyn enligt denna lag, gälle vad här ne¬
dan i 9—18 $$ stadgas.

8 9.

Det tillkommer Konungens befallningshavande att övervaka, att stiftel¬
ses förvaltning handhaves i överensstämmelse med denna lag och de för stif¬
telsen gällande föreskrifter; och har Konungens befallningshavande jämväl att
tillhandagå stiftelsen med erforderliga råd och upplysningar.

8 10.

Konungens befallningshavande åligger tillse, att för stiftelse finnes sty¬
relse; och äger Konungens befallningshavande, där ledighet uppkommer i sty¬
relse och omständigheterna det påkalla, uppdraga åt lämplig person att tjänst¬
göra såsom styrelseledamot, intill dess sådan varder i behörig ordning ut¬
sedd.

SIR

Förvaltas stiftelse av särskilt inrättad styrelse och blir ledamotsplats, som
ej är fästad vid viss befattning, ledig eller besatt med ny ledamot, skall sty¬
relsen ofördröjligen göra skriftlig anmälan därom hos Konungens befallnings¬
havande.

Finnes vid dödsfall, att den avlidne ensam var styrelse för stiftelse, och
är uppdraget ej fästat vid viss befattning, åligger den, som har dödsboet om
händer, att om förhållandet ofördröjligen göra skriftlig anmälan hos Konung¬
ens befallningshavande.

8 12.

Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av alla stiftel¬
sen rörande gåvobrev, testamenten och andra urkunder ävensom eljest be¬
träffande förvaltningen meddelade föreskrifter. Till denna samling skall föras
ett efter tidsföljd ordnat register.

8 13.

Stiftelses penningar och värdepapper må ej sammanblandas med annan
tillhöriga penningar eller värdepapper; dock må, där två eller flera stiftelser
hava samma styrelse eller såsom styrelser hava olika myndigheter, vilka för¬
valta samma kommunala samfällighets medel, gemensam placering av stiftel¬
sernas medel äga rum, i den mån hinder därför icke möter i de för stiftelserna
gällande föreskrifter.