OCR Output

Fa 1930 DEN 25 FEBRUARE NI S:

stiftaren utsedda styrelsen eller den, som erhållit stiftarens uppdrag att utse
styrelse. Har stiftaren ej förordnat om styrelse eller varder därutinnan läm¬
nat uppdrag ej mottaget, skall anmälan göras till Konungens befallningsha¬
vande, som tillser att stiftelsen förses med styrelse.

Har vid utgången av ett kalenderår förmögenheten för stiftelse, som av¬
ses i 2 8 under 7), ökats så, att den överstiger femtusen kronor, åligger det
styrelsen, där icke på grund av första stycket anmälan om stiftelsen må ske
vid en senare tidpunkt, att göra sådan anmälan inom sex månader efter årets
utgång.

8 4.

Vid anmälan om stiftelse skola, i den mån så kan ske, fogas dels i be¬
styrkt avskrift stiftarens förordnande angående stiftelsen samt stadgar och
övriga handlingar, som innefatta föreskrifter för denna, dels ock uppgift om
storleken och beskaffenheten av stiftelsens förmögenhet.

Finnes för stiftelsen särskilt inrättad styrelse, skola tillika uppgivas full¬
ständiga namn, nationalitet och hemvist för varje styrelseledamot, vilkens
uppdrag ej är fästat vid viss befattning.

3-5.

Äskas Konungens befallningshavandes fastställelse å stadgar för stiftel¬
se, har Konungens befallningshavande att meddela sådan fastställelse, så
framt stiftelsen finnes främja ett allmännyttigt ändamål.

Stadgar skola angiva:

1) stiftelsens benämning, så avfattad, att stiftelsen därigenom tydligt
skiljer sig från andra kända stiftelser;

2) stiftelsens ändamål samt, därest understöd eller förmån skall utgå
från stiftelsen, de villkor, som härför skola gälla;

3) den ort, där styrelsen skall hava sitt säte;

4) huru stiftelsens angelägenheter skola handhavas;

5) huru revision skall ske; samt, då för stiftelsen finnes särskilt inrät¬
tad styrelse;

6) huru styrelsen skall vara sammansatt och ledamot av styrelsen utses,
i fall ej ledamotskapet är fästat vid viss befattning.

8 6.

Styrelseledamöter, som genom att överträda denna lag eller de för stif¬
telsen gällande föreskrifter eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet till¬
skynda stiftelsen skada, svare för skadan, en för alla och alla för en.

ST

Gör styrelse eller ledamot av styrelse sig skyldig till missvård av stiftel¬
sens angelägenheter, äger domstol, med iakttagande, där så ske kan, av de
föreskrifter stiftaren må hava meddelat angående utseende av styrelse, att för
den tid och i den omfattning, omständigheterna påkalla, förordna om annan
förvaltning av stiftelsen,