OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIENFAS Nip 5 551930

N:r 5. Angående tillsyn över stiftelser:

Till allmän kännedom intages härmed:

Lag om tillsyn över stiftelser:
given Stockholms slott den 24 maj 1929.

Vi Gustaf, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göre ve¬
terligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna som följer:

Inledande bestämmelser

1.

Har någon anslagit egendom att såsom självständig förmögenhet fort¬
varande tjäna ett bestämt ändamål, skall den sålunda grundade stiftelsen an¬
mälas hos Konungens befallningshavande i det län, där stiftelsens förvaltning
huvudsakligen skall utövas.

&$2

Anmälningsplikt äger ej rum beträffande:

1) stiftelse, vars styrelse utgöres av statsmyndighet eller vars räken¬
skaper äro föremål för granskning i riksräkenskapsverket;

2) stiftelse, som förvaltas av riddarhusdirektionen eller av akademi eller
annan inrättning, för vilken Konungen fastställt stadgar;

3) stiftelse, som har av Konungen fastställda stadgar och enligt dem
står under särskilt anordnad tillsyn.

4) stiftelse, anförtrodd åt ideell förening eller annat samfund;

5) stipendiestiftelse vid enskild undervisningsanstalt;

6) stiftelse till förmån för medlemmar av viss släkt eller vissa släkter;

7) stiftelse, vars förmögenhet ej överstiger femtusen kronor; och

8) stiftelse, som genom Konungens förordnande eller stiftarens före¬
skrift är undantagen från tillsyn enligt denna lag.

se

Anmälningsplikten åvilar stiftelsens styrelse. Den skall fullgöras inom
sex månader efter det styrelsen mottagit sitt uppdrag eller, där uppdraget
mottagits under stiftarens livstid, inom sex månader efter hans död.

Finnes vid dödsfall, att den avlidne förordnat om stiftelse, skall den, som
omhänderhar dödsboet, om förordnandet utan dröjsmål underrätta den av