OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:ris 3—4 - 1930

Uppläses i Tärna sockens kyrka.
N:r 3. Angående förordnande av ortsombud för Tärna kommun.

Till allmänhetens kännedom kungöres, att Riksförsäkringsanstalten för¬
ordnat landsfiskalen K. J. Lundberg, Tärnaby, att efter kyrkoherden J. N2se¬
lius, Tärnaby, vara anstaltens ortsombud för det ombudsområde, som utgöres
av Tärna kommun.

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

N:r 4. Angående förordnande av suppleant för ordföranden i Norsjö
sockens pensionsnämnd.

Sedan hemmansägaren J. A. Forsberg, Risliden, Norsjö, som den 10 de¬
cember 1929 förordnats att tills vidare under fyra år räknat från och med in¬
gången av år 1930 vara suppleant för ordföranden i Norsjö sockens pensions¬
nämnd, den 30 december 1929 avlidit, har Kungl. Maj:ts befallningshavande
förordnat nämndemannen Per Abr. Lundgren i Rismyrliden, Norsjö, att under
nämnda tid vara suppleant för ordföranden i samma pensionsnämnd.

Umeå i landskontoret den 10 februari 1930.

NIELS G: RINGSTRAND:
Allan Rietz.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri