OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA: N:r2 = 1930

N:r 2. Angående förordnande av kronoombud i Sorsele och Dikanäs
taxeringsnämnder år 1930.

Sedan e. jägmästaren Torsten Svensson, Sorsele, och t. f. landsfiskalen
Paul Lindberg, Umeå, på därom gjorda framställningar erhållit befrielse från
uppdragen att vara kronoombud i taxeringsnämnderna för respektive Sorsele
och Dikanäs taxeringsdistrikt, har Kungl. Maj:ts befallningshavande denna
dag förordnat handlanden Otto Karlsson, Sorsele, att innevarande år vara kro¬
noombud i taxeringsnämnden för Sorsele socken och kronojägaren P. O. Wäs¬
terlund, Storsele, Vojmån, att samma år vara kronoombud i taxeringsnämnden
för Dikanäs taxeringsdistrikt.

Umeå i landskontoret den 3 februari 1930.

NILS G: RINGSTRAND.
Axel Rudberg

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri