OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERTEN "AC NIT Ek 000

N:o 1. Ang. särskilda prövningsnämndens sammanträde.
För prövning av anförda besvär rörande dubbeltaxering m. m. samman¬

träder särskilda prövningsnämnden för länet å länsstyrelsens sessionsrum fre¬
dagen den 24 januari 1930 kl. 4 em.

Umeå i landskontoret den 16 januari 1930.
På Länsstyrelsens vägnar:

Axel Rudberg. Elis Almgren.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri