OCR Output

VÄSTERBOTTENS L ÄN S

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L AND SK ON TORET
SERIEN B. N:r 9 — 1930

Uppläses i länets kyrkor emot bevis, som inför—
vantas till landskontoret.

N:r 9. Kungorelse angaende åbcombyten.

Till foljd av inkomna ansokningar har Kungl. Maj:ts befallningshavande
nedannämnda tider innevarande år antagit följande personer till åbor tillsvi—
dare å härefter omförmälda fastigheter :

den 14 oktober: 1/64 mantal n:r 1 Abborrberg litt. Ac i Sorsele socken,
vilken krononyhemmansdel av Johan Valfrid Mattssons sterbhusdelägare upp—
latits till Holger Hubert Persson och Hilda Persson mot en köpeskilling av
500 kronor;

samma dag: 1/64 mantal av 1/32 mantal n:r 1 Joestrom litt. Ab i Tärna
socken, vilken krononyhemmansdel av Filippus Filipsson och hans hustru
Anna Margareta Persson upplåtits till Anders Richard Norberg och hans
hustru Rut Hilda Kristina Norberg, född Filipsson, mot en köpeskilling av 110
kronor och mot utgörande av vissa födorådsförmåner;

samma dag: 1/64 mantal av 1/32 mantal n:r 1 Joeström litt. Ab i Tärna
socken, vilken krononyhemmansdel av Filippus Filipsson och hans hustru
Anna Margareta Persson upplåtits till Linus Signhard Filipsson och hans
hustru Hilma Filipsson, född Nilsdotter mot en köpeskilling av 110 kronor och
mot utgörande av vissa födorådstörmåner;

den 11 december': 2/64 mantal litt. Ae n:r 1 Hällnäs i Sorsele socken,
vilken krononyhemmansdel av Rakel Helga Linnéa Johansson upplåtits till
August Johansson mot en köpeskilling av 800 kronor och villkor om utgörande
av förmåner till Johan Olovsson och hans hustru Anna Olovsson;

den 13 december: 1/32 mantal litt. Ap n:r 1 Umnäs i Stensele socken,
vilken krononyhemmansdel av Anders Gustaf Gustafsson upplåtits till Viktor
Arvid Andersson mot en kopeskilling av ettusen kronor jämte utgörande av
vissa födorådstörmåner.

Och äga den eller de, som på grund av Kungl. Kammarkollegii kungö—
relse den 29 februari 1808 anse sig äga bättre rätt än de villkorligt antagna
åborna, att inom natt och år, räknat från den dag, då denna kungörelse i hä—
radets kyrkor senast blivit kungjord, samma rätt hos Kungl. Maj:ts befall—
ningshavande anmi@la och fulltyga vid äventyr, om sådant forsummas, att
hava forlorat all rätt till värdskapet; vilket till vederbörandes kännedom och
efterrättelse härigenom kungöres.

I övrigt anmodas vederbörande domhavande att vid rätten utse och för—