OCR Output

3 1930 DEN 12 SEPTEMBER. N:r 8

Borgensförbindelse.

Till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Västerbottens län eller order be—
talar undertecknad genom insättning å statsverkets giroräkning i Sveriges
Riksbanks avdelningskontor i Umeå för länsstyrelsen därstädes den 15
augusti år 19 . . .. det belopp, jämte 6 % ränta från förfallodagen, vartill kö—
peskillingen kan komma att uppgå för de virkesposter, som av :. 4402 . .. .

.................................................................

.................................................................

skogsallmänning inom Västerbottens län eller därefter under hand i samman—
hang med namnda auktioner, Kungl. Maj:ts befallningshavande förbehållet att,
dätest.den av . .. .. .. .... .i i Rh — — — k A Ro ty P a v n 1 ev + or ee at fa
ställda säkerheten ej längre av Kungl. Maj:ts befallningshavande anses fullt
betryggande och godkänd förstärkt säkerhet efter anmodan icke ställts, upp—
säga denna förbindelse till omedelbar betalning.

Denna förbindelse gäller jämväl såsom säkerhet för fullgörande av de öv—
riga villkor, som meddelas i samband med utbjudandet av det inropade virket.

...... a v d s esn cOCRA . v ieL % . 10. ...

................................

..................................................

..................................................

För fullgörande av ovanstående förbindelse såväl till kapital intill ett be—
fopp ay — .. . .. .. .. .. . tt rka d S KWT R W9 hk kk ea + v 1 a sea je d f
som därå belöpande ränta, gå undertecknade en för . . . . . . . . och . .. +3 för
en i full borgen såsom för egen skuld, till dess full betalning sker.

..................................................
..................................................
-------------------------------------------------¬

..................................................

.................................................

.................................................

Anvisningar :

Vittnena böra helst vara av Kungl. Maj:ts befallningshavande kända personer, och
böra i alla händelser vittnenas samt borgensmännens yrken och boningsorter angivas un—
der namnet.

UmeA 1930 — Larsson & C:s T yckeri