OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K O NT O RE T

SERIEN B. N:t 8 —

1930

Uppläses i länets samtliga kyrkor.

N:r 8. Angående försäljning av virke från sockenallmänningar inom länet

I samband med årets kronovirkesauktion i Sävargården å Gammlia i Umeå

ligen:

fredagen den 3 och lördagen den 4 oktober 1930 klockan 10 formiddagen kom—
ma att förutom de från kronans skogar inom länet utstämplade virkespartier
att under enahanda villkor, som gälla för köp av kronans skog, försäljas ne—
dannämnda från länets sockenallmänningar utstimplade virkesposter, näm—

Avverkningstrakt

N:r i stämp
lingslängden

Flottled

Antal träd

Anteckningar

Block X.
Elpsolidens
sluttning.

norra

Block I1. i
Norr om och intill
Långtjärn.

Block 1.

”På nordsluttningen av

' Harrikberget — utmed

f vägen _ Storuman—
Slussfors.

Block IX.

A nordostra Bastan—
liden, söder om "H"
i Holmträsk.

Block IX.

Å sydvästra ändan av
sjön Bostokken mel—
lan Holmträskbäcken

1

och Lomtjärnsbäcken

Umans VIIT

Umans VII

Umans VII

Umans VII
Torpsta—
Holmträsk—

bäcken

Umans VII
Torpsta—
Holmträsk—
bäcken

20,797

15,803

8,848

13,053

17,050

Stensele—Tärna sockenallmänning.

Härav 68 liggande träd,
dessutom 343 vrakträd.

Härav 28 liggande träd,
dessutom 386 vrakträd.

Härav 12 liggande träd,
dessutom 80 vrakträd.
Härav 54 liggande träd.

Dessutom 66 vrakträd.

Haray 77. liggande träd.
Dessutom 30 vrakträd.