OCR Output

VÄSTEREBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND SK O NT O RE T
SERIEN B. N:r 7 — 1930

N:r 7. Angående viss ändring i reglementet för Vilhelmina ovre allmän—
ningsskog och skogsmedelsfond.

I anledning av den 18 november 1929 dagtecknad framställning från vissa
delägare i Vilhelmina övre allmänningsskog och skogsmedelstond om bland an—
nat vissa ändringar i det av Kungl. Maj:t den 17 februari 1922 för sagda all—
männingsskog och skogsmedelsfond fastställda reglemente har Kungl. Maj:t
enligt departementsskrivelse den 27 juni 1930 funnit gott förordna, att § 2
forsta stycket av reglementet for Vilhelmina övre allmänningsskog och skogs—
medelsfond skall erhålla följande ändrade lydelse, nämligen :

”Delägarnas beslutanderätt i de frågor, som enligt vad nedan i detta regle—
mente bestämmes förbehålles dem själva, utövas å allmänningsstämma. Sådan
hålles, därest icke annat för särskild gång varder bestämt, beträffande de ordi—
narie allmänningsstämmorna varannan gång i Dikanäs och Fattmomakke samt i
fråga om de extra allmänningsstämmorna varannan gång i Dikanäs och Mars—
liden”, vilket härmed till vederbörandes kännedom meddelas.

Umeå i landskontoret den 11 juli 1930.
NILS G. RINGSTRAND.
Axel Rudber g

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri