OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K O NT O RE T
SERIEN B. N:ris 5—6 — 1930

Upplases i lanets kyrkor, varom bevis in—
forvantas till landskontoret.

N:r 5. Angående åboombyten.

Till följd av inkommen ansökning har Kungl. Maj:ts Befallningshavande
den 6 juni 1930 antagit Thule Vilhelm Grubbström till åbo å krononyhemmans—
delen 1/32 mantal Forsmark n:r 1 litt. Ae i Stensele socken, vilken kronony—
hemmansdel upplåtits till honom av Per Alfred Eriksson for en kopeskilling av
1,700 kronor.

Och äga den eller de, som på grund av Kungl. Kammarkollegii kungorelse
den 29 februari 1808 anse sig äga bättre rätt än den villkorligt antagne åbon
att inom natt och år, räknat från den dag, då denna kungörelse i häradets kyr—
kor senast blivit kungjord, samma ratt hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande
anmäla och fulltyga vid äventyr, om sadant forsummas att hava forlorat all
ratt till vardskapet, vilket till vederbörandes kännedom och efterrattelse här—
igenom kungöres.

I övrigt anmodas vederbörande domhavande att vid rätten utse och for—

ordna gode män för avträdande åbos omyndiga barn, om sådana finnas, till
iakttagande av deras rätt och bästa i avseende å värdskapet till fastigheterna.

,B N:r 6. Angaende skattemannarätt till krononyhemman.

Till vederbörandes kännedom meddelas, att Kungl. Maj:ts Befallnings—
— havande under tiden den 1 maj—den 30 juni 1930 meddelat skattemannarätt
— till nedannämnda fastigheter :
Tärna socken:
den 15 maj: 1/32 mantal Granås n:r 1 litt. Ac och 7/64 mantal samma hem—
man litt. Ad.

Umeå socken:

den 30 maj: 3/128 mantal Västeråker n:r 1 litt. B.