OCR Output

2 1930 DEN 30 APRIL. N:ris 3—4

den 16 april: 1/32 mantal n:tr 1 Frakenvik litt Ad — 1* — i Tärna
socken, vilken krononyhemmansdel av Sofia Augusta Dahlberg upplatits till
Agnes Frideborg Fjellstrom, hustru till arbetaren Albert Georg Fjellstrom, for
en kopeskilling av 200 kronor;

den 30 april: 7/128 mantal n:r 1 Fjällsjönäs av litt Ad i Sorsele socken,
vilken krononyhemmansdel av Herman Eriksson och hans hustru Hildur Vik—
toria Eriksson upplåtits till Gunnar Fritiof Agren, for en köpeskilling av
2,000 kronor. $

Och äga den eller de, som på grund av Kungl. Kammarkollegii kungorel—
se den 29 februari 1808 anse sig äga bättre rätt än de villkorligt antagna åbor—
na, att inom natt och år, räknat från den dag, då denna kungörelse i häradets
kyrkor senast blivit kungjord, samma rätt hos Kungl. Maj:ts befallningsha—
vande anmäla och fulltyga vid äventyr, om sådant försummas, att hava förlo—
rat all rätt till värdskapet, vilket till vederbörandes kännedom och efterrättelse
härigenom kungöres.

I övrigt anmodas vederbörande domhavande att vid rätten utse och för—
ordna gode män för avträdande åbos omyndiga barn, om sådana finnas, till
iakttagande av deras rätt och bästa i avseende å värdskapet till fastigheterna.

N:r 4. Angående skattemannarätt till krononyhemman.

Till vederbörandes kännedom meddelas, att Kungl. Maj:ts befallnings—
havande under tiden den 1 januari — den 30 april 1930 meddelat skatteman—
narätt till nedannämnda fastighet:

j Sorsele socken:
den 28 januari: 1/16 mantal n:r 1 Asplund.
Umeå i landskontoret den 30 april 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:
Bert Ohman. Elis Almgren

1930 — Larsson & C:s Tryckeri