OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K O NT O RE T
SERIEN A. N:ris 3—:4 — 1930

Uppläses i länets kyrkor, varom bevis insän—
des till landskontoret.

N:r 3. Angående åboombyten.

Till följd av inkomna ansökningar har Kungl. Maj:ts befallningshavande
under tiden den 1 januari—den 30 april 1930 tillsvidare antagit följande per—
soner till åbor å härefter omförmälda fastigheter :

den 23 januari: 1/32 mantal n:r 1 Joeström litt Ar i Tärna socken, vilket
krononyhemman Johan Albert Nilsson i egenskap av formyndare for Oskar
Leonard Larsson för en köpeskilling av 100 kronor förvärvat av Johan Geor—
gius Larsson;

s. d.: 1/32 mantal n:r 1 Joeström litt Ar, vilken krononyhemmansdel av
Johan Georgius Larsson upplåtits till Johan Albert Nilsson i egenskap av för—
myndare för Eva Fredrika Larsson, för en köpeskilling av 100 kronor;

den 29 januari: 3/64 mantal n:r 1 Järvsjö litt Aa i Stensele socken, vil—
ken krononyhemmansdel av Karl Oskar Karlsson upplåtits till August Eriks—
son i egenskap av förmyndare för Karl Ludvig Karlsson, för en köpeskilling
av 300 kronor;

den 6 februari: 7/64 mantal n:r 1 Järvsjö litt Ab i Stensele socken, vil—
ken krononyhemmansdel av Karl Oskar Karlsson upplåtits till Henning Georg
Karlsson och Aug. Eriksson, den senare i egenskap av förmyndare för Axel
Oskar Karlsson, för en köpeskilling av 600 kronor;

den 8 februari: 1/32 mantal n:r 1 Bernhardstorp i Vilhelmina socken,
vilket krononyhemman av Ludvig Sandberg upplåtits till Brita Lisa Daniels—
son, för en köpeskilling av 200 kronor;

den 21 mars: 1/64 mantal n:r 2 Svannäs litt Nb — 2*! — i Vilhelmina
socken, vilken kronohemmansdel av Jonas Persson upplåtits till Anders Eonok
Jonsson, för en köpeskilling av 150 kronor och utgörande av vissa födoråds—
förmåner;

s. d.: 3/128 mantal n:r 2 Svannäs litt Na — 2** — i Vilhelmina socken,
vilken kronohemmansdel av Jonas Persson upplåtits till Per Elias Jonsson för
en köpeskilling av 200 kronor och utgörande av vissa födorådsförmåner;

s. d.: 1/64 mantal n:r 2 Svannäs litt Nc — 2*? — i Vilhelmina socken,
vilken kronohemmansdel av Jonas Persson upplåtits till Jonas Erik Jonsson,
för en köpeskilling av 150 kronor och utgörande av vissa födorådsförmåner;

s. d.: 1/64 mantal n:r 2 Svannäs litt Nd — 2*? — i Vilhelmina socken,
vilken kronhemmansdel av Jonas Persson upplåtits till Nils Viktor jogSSO-n,
for en köpeskilling av 150 kronor och utgörande av vissa födorådsförmåner;