OCR Output

2 1930 DEN 21 FEBRUARL. N: ris 1—2

~~Nir 2. Angående utarrendering av vissa arrendelotter å Umeå landsfor—
samlings 1:ste komministerboställe.

Genom offentlig auktion, som förrättas av landsfiskalen i Holmsunds di—
strikt å sockenstugan å Backen lördagen den 15 mars 1930 klockan 12 på da—
gen kommer att till den högstbjudande upplåtas arrendet för tiden 14 mars
1930—13 mars 1938 av lotterna litt D och E, litt C och "Olof Oskar Gran—
berg” å Umeå landsförsamlings 1:ste komministerboställe i Umeå socken,
vilket härmed kungöres med tillkännagivande :

So att anbu.(.;l_ å arrende skall vid auktionen göras i penningar, att årligen
erläggas, varjämte de i upprättat förslag till arrendekontrakt i övrigt stadgade
arrendevillkor skola lända till efterrättelse;

att skriftliga anbud icke mottagas;

— att såvida å den högstbjudandes anbud skall fästas avseende, han bör
vid auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas veder—
häftighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande domare
bestyrkt,, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande un—
der arrendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär, eller ock,
om den bjudande sådant föredrager, antingen jämte ställande av borgen
för arrendevillkoren i övrigt, såsom säkerhet for arrendeavgiftens er—
läggande avlämna obligationer eller andra värdehandlingar, innefattande full—
god säkerhet för två års arrendeavgift, eller ock, i stället för borgen för upp—
fyllande av arrendevillkoren i deras helhet nedsätta obligationer eller andra
värdehandlingar innefattande fullgod säkerhet for tre års arrendeavgifter;

att den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst det åsatta ar—
rendevärdet ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befall—
ninås?avande antagas till arrendator, där han icke befinnes olämplig som ar—
rendator;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt

att boställsnämndens protokoll, forslag till arrendekontrakt, formular till

borgensforbindelse samt dvriga nodiga handlingar finnas tillgingliga hos auk—
tionsforrattaren.

Umeå i landskontoret den 21 februari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elof Huss. Elis Almgren.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri