OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K O NT O RE T
SERIEN B. N:ris 1—2 — 1930

Uppläses i kyrkorna inom Umeå fögderi.

N:r 1. Angående utarrendering av vissa arrendelotter å Nordmalings
kyrkoherdeboställe.

Genom offentlig auktion, som förrättas av landsfiskalen i Nordmalings
distrikt å landsfiskalskontoret i Nordmaling mandagen den 17 mars 1930
klockan 12 på dagen kommer att till den högstbjudande upplåtas å arrende
d e l s.för tiden 14/3 1930—13/3 1931 lotterna A, 8, C, D, E, F. G, H, 4, K,
L, M, N, n:ris 41, 44 b, 66 b, T, U, d els o ck för tiden 14/3 1930—13/
1939 lotterna 45 a, 45 b, 45 c, 48, 49, 51, 52, 53, 74, 78, 79, 0, P, Q, R satut
ett jordområde om en hektar (@gofigur n:r 209), samtliga under Nordmalings
kyrkoherdeboställe i Nordmalings socken, vilket härmed kungöres med till—
kännagivande :

att anbud å arrende skall vid auktionen göras i penningar, att årligen
erläggas, varjämte de i upprättat förslag till arrendekontrakt i övrigt stadgade
arrendevillkor skola lända till efterrättelse;

att skriftliga anbud icke mottagas;

att såvida å den högstbjudandes anbud skail fästas avseende, han bör
vid auktionen såsom säkerhet avlämna en av minst två personer, vilkas veder—
häftighet är av Kungl. Maj:ts befallningshavande eller vederbörande domare
bestyrkt, ingången borgen för arrendeskyldigheternas uppfyllande under de
åtta första åren av arrendetiden, avfattad i enlighet med stadgat formulär, eller
ock, om den bjudande sådant föredrager, antingen jämte ställande av borgen
för arrendevillkoren i övrigt, såsom säkerhet för arrendeavgiftens erläggande
avlämna obligationer eller andra värdehandlingar, innefattande fullgod säker—
het för två års arrendeavgift, eller ock, i stället för borgen för uppfyllande av
arrendevilikoren i deras helhet nedsätta obligationer eller andra värdehand—
lingar innefattande fullgod säkerhet för tre års arrendeavgifter;

att den högstbjudande, som för anbud motsvarande minst det åsatta ar—
rendevärdet ställt godkänd säkerhet, kommer att av Kungl. Maj:ts befallnings—
ålavande antagas till arrendator, där han icke befinnes olämplig som arrren—

ator;

att icke någon må klaga däröver att hans anbud ej antagits, samt

att boställsnämndens protokoll, förslag till arrendekontrakt, formulär till
borgensförbindelse samt övriga nödiga handlingar finnas tillgängliga hos auk—
tionsförrättaren.