OCR Output

2 1930 DEN 29 DECEMBER. N:+ 250, 251

samt i distrikten Rainesen, Fjellvaaktind, Store Kjukkelvandet och Golverska—
ret allenast lappar fran Vilhelmina socken, samt

att renar, som anmälts skola beta i något av renbetesdistrikten Fjell—
vaaktind, Store Kjukkelvandet och Golverskaret i Norge, må icke dit inkom—
ma före 5 juli, ej heller i övriga distrikten före den 1 juli; skolande renarna
vara bortförda från norskt område, beträffande förstnämnda distrikten senast
den 16 augusti och de övriga före utgången av samma månad.

Umea i lappfogdekontoret den 29 december 1930.
Hans Cederberg.

Uppläses i Malå och Norsjö socknars kyrkor
två gånger före sammanträdesdagen.

N:r 251. Sammantrade med lappar.

Till allmän kännedom offentliggöres

Kungörelse.

Skogslapparna i Mala lappby kallas hirmed till sammanträde måndagen
den 26 januari 1931 klockan 10 formiddagen å gästgivargården i Bastutrask
inför undertecknad for behandling av lapparna rorande fragor.

Umeå i lappfogdekontoret den 29 december 1930.
Hans Cederberg.
Umeå i landskansliet den 29 december 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
Elis Almgren.

Umeå 1930 Larsson & C:os Tryckeri