OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIET
SERIEN»A. N: r 250, 251 '—: 1930

Uppläses i kyrkorna inom lappmarken
tre ganger fore sammantradesdagen.

N:r 250. Sammantraden med lappar.

Till allmän kännedom offentliggöres

Kungörelse.

Sammanträde hålles med nomadlapparna dels i Vilhelmina norra och
södra lappbyar a Nya Hotellet i Asele mandagen den 5 januari 1931 klockan
10 formiddagen och dels i Grans, Rans, Umbyns och Vapstens lappbyar i
biograflokalen i Lycksele lordagen den 10 januari 1931 klockan 10 förmidda—
gen infor undertecknad för behandling av lapparna rörande ärenden och för
mottagande av anmälan för inflyttning till Norge.

Anmälningen skall innehålla uppgift om :

den anmäldes jämte medföljande husfolks och renvaktares namn och ål—
der ävensom den lappby han tillhor;

de andra personer, för vilka den anmälde har renar i sin vård;

det antal renar, som skal! medföras för envar i anmälningen avsedd per—
son;

de renmärken var och en av dem använder, dock att, när uppgift harom
en gång är lämnad, senare anmälningar allenast behöva omfatta uppgift om
ändringar; samt

det renbetesdistrikt inom vilket betningen skall försiggå.

Vidare meddelas till iakttagande, att om anmälningen så sent göres, att
den icke kan upptagas på förteckningen, har lapp icke ratt att under åren in—
flytta med renar eller låta sina renar åtfölja inflyttande lapp;

att lapp, som anmält sig för inflyttning i Norge, skall samtidigt med re—
narna inflytta till detta rike och det renbetesdistrikt, dit han anmält sig, samt
stanna i distriktet så länge renarna beta där, med mindre sjukdom eller viktiga
angelägenheter föranleda hans frånvaro;

att flyttning med renar skall försiggå utan onödigt uppehåll, dock må å
sedvanlig viloplats, som inom bebodd trakt förekommer å flyttningsväg, lap—
parna kvarstanna med renar intill två dygn;

att i renbetesdistrikten Andfjellet, Kjerringfjellet, Kalvandet, Kobbervan—
det och Melkfjellet må allenast lappar fran Sorsele socken inflytta med renar;
+ distrikten Mofjellet och Spjeltfjelldalen allenast lappar från Tärna socken;