OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIET
SERIEN A N: r 246, 247 — 1930

N:r 246. Tingsavslutning med Skellefteå tingslag.

Särskilt sammanträde för avslutande av innevarande års lagtima höstting
i Skellefteå tingslag är utsatt att hållas å tingsstället vid Skellefteå stad tis—
dagen den 30 december 1930 klockan tio förmiddagen.

N:r 247. Godkänt vägföretag.

Kungl. Väg— och Vattenbyggnadsstyrelsen har den 5 december 1930 god—
känt det företag, som avser anläggning av väg fran Abyn till länsgränsen vid
Klubbfors, beträffande delen mellan Jakobsfors och länsgränsen vid Klubb—
fors i Byske socken, Skellefteå tingslags väghållningsdistrikt.

Umeå i landskansliet den 10 december 1930.

På Länsstyrelsens vägnar :

Gustaf Hultman. Axel Rudberg.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri