OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. N:ris 243—245 — 1930

N:r 243. Tingsavslutning med Umea domsaga.

Särskilt sammanträde för avslutande av innevarande ars lagtima hostting
med Umeå domsaga är utsatt att hållas å tingsstället i Umeå stad tisdagen den
23 december 1930 klockan 12 på dagen.

N:r 244. Tingsavslutning med Malå och Norsjö tingislag.

Särskilt sammanträde för avslutande av innevarande års lagtima höstting
med Malå och Norsjö tingslag är. utsatt att hållas å tingshuset i Norsjö by
torsdagen den 18 december 1930 klockan 12 på dagen.

N:r 245. Tingsavslutning med Degerfol‘s tingslag och Nordmalings och
Bjurholms tingslag.

Särskilda sammanträden för avslutande av innevarande års lagtima höst—
ting äro utsatta att hållas i Degerfors tingslag å tingsstället i Degerfors by
onsdagen den 17 december 1930 klockan 10 förmiddagen samt i Nordmalings
och Bjurholms tingslag å tingsstället vid Nyåkers järnvägsstation tisdagen
den 30 december 1930 klockan 4 em.

Umeå i landskansliet den 3 december 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Axel Rudberg.

Umeå 1930 — Larsson & C:os Tryckeri