OCR Output

2 1930 DEN 3 DECEMBER. N:: 241, 242

Härnösands hospital Gådeå sjukhus i Härnösand.
Östersuuds hospital . :.............. Frösö sjukhus vid Östersund.

Piteå hospital och asyt . .. .. .. .. .: Furunäsets sjukhus vid Piteå.
sinnessjukhuset vid Umeå. .. ... . ... .. . Umedalens sjukhus vid Umeå.
sinnessjukhuset i Jönköping ....... .. Ryhovs sjukhus i Jönköping.
sinnesslGanstalten 1 Sala . .. .. ; ... Salberga sjukhus i Sala.
sinnesslGanstalten i Orebro .......... Västra Marks sjukhus i Orebro och
sinrmessiGanstalten 1 Lund.......~... .. Vipeholms sjukhus i Lund.

Jamlikt foreskrift i Kungl. brev den 21 februari 1930 benämnas numera
Vänersborgs hospital och asyl Restads sjukhus vid Vänersborg och det i Väst—
göra regementes kasernetablissement i Vänersborg anordnade sjukhuset för sin—
nessjuka och sinnesslöa Källshagens sjukhus i Vänersborg.

Detta får jag på nådig befallning härigenom meddela medicinalstyrelsen
till kännedom och efterrättelse samt för vederbörandes underrättande. En av—
skrift bifogas.

Stockholm den 31 oktober 1930.

SAM LARSSON.
Edw. Wetterling.

Umeå i landskansliet den 3 december 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:
Elis Almgren. Axel Rudberg.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri