OCR Output

2 1930 DEN 15 NOVEMBER. N: ris 2209—232

gastgiverihallningen vid Farsbäcks, Ajaurs, Umfors, Björkfors och Laxnäs
skjutsanstalter för en tid av tre år, räknade från och med den 1 januari 1931,
har Kungl. maj:ts befallningshavande utsatt förnyad auktion beträffande ifrå—
gavarande skjutsanstalter att av landsfiskalen i Tärna distrikt förrättas å di—
striktets landsfiskalskontor den 1 december 1930 klockan 12 på dagen.

Beträffande villkoren för entreprenaderna hänvisas till Kungl. Maj:ts be—
fallningshavandes allmänna kungörelse den 25 april 1930, landskansliet, se—
rien A n:r 86 — 1930, vilken offentliggjorts i Västerbottens—Kuriren för den
26 i samma månad.

Vederbörande auktionsförrättare har att ofördröjligen efter auktionsför—
rättningens slut hit insända därvid förda protokoll tillika med av de bjudande
avlämnade bevis, intyg och borgensförbindelser jämte egna yttranden angå—
ende avgivna anbud.

Umeå i landskansliet den 15 november 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1930 — Larsson & C:os Tryckeri