OCR Output

2 1930 DEN 11 FEBRUARI. N: Ris 31—34.

Exemplar av denna kungörelse finnas att tillgå förutom här å landskans—
liet hos landsfiskalen i Nysitra distrikt samt hos kommunalnämnden i Löv—
ångers socken.

Uppläses i Holmsunds sockens kyrka.
N:r 33. Sammanträde i fiskeärende.

Uti hit inkommen skrivelse har Västerbottens läns hushållningssällskap
genom dess fiskerinämnd anhållit, att Kungl. Maj:ts Befallningshavande ville
utfärda förbud mot allt fiske under hela året:

1:0) i Djupsundsbäcken (mellan Västerslädan och havet i Holmsunds
socken);

2:0) i sundet mellan Gammelbåtlänningen och Raggavaviken (Holm—
sunds socken);

3:0) i Knivings—verksundet {mellan Balkanhamnen och Tavlefjärden i
Holmsunds socken) inom begränsningslinjer, vilka tänkas dragna 100 meter
från respektive sunds bägge mynningar.

I anledning härav varda jämlikt 9 $ i nådiga fiskeristadgan den 17 okto—
ber 1900 samtliga delägare i fiskevattnen härigenom kallade att själva eller
genom ombud tillstädeskomma vid sammanträde inför Kungl. Maj:ts Befall—
ningshavande i kommunalhuset i Holmsund den 7 instundande mars klockan
12 på dagen.

Exemplar av denna kungörelse finnas att tillgå förutom här å landskans—
liet hos landsfiskalen i Holmsunds distrikt och hos kommunalnämnden i Holm—
sunds socken.

Uppläses i Sävars sockens kyrka.
N:r 34. Sammanträde i fiskeärende.

Uti hit inkommen skrift har Västerbottens läns hushållningssällskap ge—
nom dess fiskerinämnd anhållit, att Kungl. Maj:ts Befallningshavande ville ut—
färda förbud mot allt fiske under hela året i Sävarälven jämte tillhörande vat—
tenområden utanför mynningen inom ett område, som begränsas i norr av
Grans södra hemmansgräns och i söder av en linje dragen fran Gällgrundets
södra udde rakt västerut till fastlandet.

I anledning härav varda jämlikt 9 & i nådiga fiskeristadgan den 17 okto—
ber 1900 samtliga delägare i detta fiskevatten härigenom kallade att själva
eller genom ombud tillstädeskomma vid sammanträde inför Kungl. Maj:ts Be—
fallningshavande i kommunalhuset i Sävar den 7 instundande mars klockan
10 förmiddagen.