OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A N S L IE T
SERIEN A. N: Ris 31—34 — 1930

Upplases i Lövångers sockens kyrka.

N:r 31. Sammanträde i fiskeärende.

Uti hit insänd skrivelse hava F. Vikberg, K. Vikberg och K. Ogren, samt—
liga i Bjuröklubb, Ullersjöbäcken, anhållit om tillstand att på utsidan av
Bjuröklubb använda strömmingsryssja med sidoarmar och ingångsöppningar
på båda sidor.

I anledning härav varda jämlikt 9 $ nådiga fiskeristadgan den 17 oktober
1900 samtliga delägare i detta fiskevatten härigenom kallade att själva eller
genom ombud tillstädeskomma till sammanträde inför Kungl. Maj:ts Befall—
ningshavande å sockenstugan i Lövånger den 8 mars 1930 klockan 1 efter—
middagen.

Exemplar av denna kungörelse finnas att tillgå förutom här å landskans—
liet hos landsfiskalen i Nysätra distrikt samt hos kommunalnämnden i Löv—
angers socken.

Upplases i Lovangers sockens kyrka.

N:r 32. Sammanträde i fiskeärende.

Uti hit inkommen skrivelse har Västerbottens läns hushållningssällskap
genom dess fiskerinämnd anhållit att Kungl. Maj:ts Befallningshavande ville
utfärda förbud för allt fiske under tiden 15 april—15 juni inom ett om—
rade i Avasundet i Lövångers socken, begränsat i norr mot Avafjär—
den av en rät linje mellan södra hörnpunkten av Mikael Fällmans avsöndrade
lägenrhet Fällan 1* och nordligaste udden på den mitt emot liggande holmen
till hemmanet Avan 13, i väster av strandlinjen till Avans by på en längd av
omkring 800 meter, i söder mot Bottniska Viken av en rät linje, dragen från
östra ändpunkten av gränsen mellan hemmanen Avan 1* och Avan 1* till syd—
ligaste spetsen för sammanfallda strandremsan till Fällans by samt i öster på
en längd av omkring 900 meter av Fällans bys strandlinje.

I anledning härav varda jämlikt 9 & i nådiga fiskeristadgan den 17 okto—
ber 1900 samtliga delägare i detta fiskevatten härigenom kallade att själva
eller genom ombud tillstädeskomma till sammantrade infor Kungl. Maj:ts Be—
fallningshavande å sockenstugan i Lövånger den 8 mars 1930 klockan 1 efter—
middagen.