OCR Output

' 4 1930 DEN 8 FEBRUARI. N:ris 22—30

N:r 29. Förflyttning av Västerbottens mellersta domsagas kansli.

Till allmänhetens kännedom kungöres, att Västerbottens mellersta dom—
sagas kansli från och med den 1 instundande mars tillsvidare kommer att vara
förlagt till Robertsfors municipalsamhälle.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.
N:r 30. Burträsks kommuns indelning i valdistrikt.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts Befallnings—
havande genom resolution den 21 december 1929 prövat skäligt föreskriva
att från Bygdeträsks, Bygdsiljums och Storbrannans särskilda valdistrikt skola
utbrytas följande byar, vilka skola utgöra ett valdistrikt, benämnt Kvarnbyns
valdistrikt med valställe i Kvarnbyn (Västanträsk), nämligen från Bygde—
träsks valdistrikt byarna Avaborg, Grannäs, Norrliden, Kvarnbyn och Rönn—
backen, från Bygdsiljums valdistrikt byarna Bjurfors, Blisterliden östra, Gran—
liden, Grundfors, Innersjö, Lidsjon, Rödingstjälen och Tällberg samt från
Storbrännans valdistrikt byarna Blisterliden västra, Ekeby, Fäboliden n:r 1,
holmliden, Siknäs, Storliden, Västby och Aliden samt förordnat, att Burträsks
kommun skall för val av kommunalfullmäktige vara indelad i två valkretsar,
nämligen Burträsks östra och Burträsks västra valkrets med följande omfatt—
ning :

OSTRA VALKRETSEN:

Ljusvattnets valdistrikt,

Omfattande byarna: Bjurbäck, Björknäs, Blåbergsliden, Brattfors, Bratt—
liden, Brännby, Bränntjäln, Brönstjärn, Burliden, Hedlunda, Järntjärn, Klin—
ten, Ljusheden, Ljusvattnet, Risliden nya, Risliden västra, Sittuträsk, Sten—
bäcken, _ Stenliden, _ Stensträsk, Stormyrheden, Storträskliden, Svensträsk,
Tvärtjärn, Tvärträskliden.

Gammelbyns valdistrikt,

omfattande byarna: Bergviken, Boliden, Brattlund, Brännbergsliden, Bränn—
fors, Dahlfors, Forsnäs, Frängsliden, Gammelbyn, Gravlund, Granlunda, Hed—
backa, Hedspån, Hällfors, Innansjön, Jäppnästjärnliden, Kyrkheden, Lillå—
backa, Risnäs, Risatjarn och Abyn.

Lappvattnets valdistrikt,

omfattande byarna: Ahltjärnliden, Bergnäs, Bursiljum n:r 1——6, Kardinals—
liden, Lappvattnet, Lillberget, Mjödvattnet, Nygård, Rackberget, Renbergs—
vattnet, Renfors, Tjärn, Tjärnberg och Tjärntjärnliden.

VÄSTRA VALKRETSEN.

Bodbyns valdistrikt,

omfattande byarna: Bodbyn, Bursiljum n:r 7—9, Haratjäln, Hösjövallen, Hö—
sjöälven, Småbacka, Storberget, Stortjäln och Tjärnliden.