OCR Output

1930 DEN 8 FEBRUARI. N:ris 22—30 3

helgfria onsdagar, torsdagar, fredagar och lördagar klockan 3—6 e. m. samt
under den övriga delen av året helgfria onsdagar klockan 3—5 e. m.

Överförmyndaren i Bygdeå sockens södra distrikt, kantorn G. A. Lund—
kvist, uti sin bostad i Skinnarbyn helgfria måndagar klockan 4—5 e. m.

Overformyndaren i Burtrasks distrikt, nämndemannen Johan Renström
a kommunailrummet i Gammelbyn under tiden 10 januari—15 februari helgfria
fredagar och lördagar klockan 11 f. m.—3 e. m. samt under den övriga delen
av året första helgfria lördagen i varje månad klockan 12 midd.—3 e. m. 1
övrigt efter överenskommelse i överförmyndarens bostad i Renbergsvattnet.

N:r 26. Allmän efterlysning.

På begäran av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Värmlands län efter—
lyses.

Värnpliktige n :t 355 50/1926 Eriksson, Sven Holger, född den 31 mars
1906, lagerarbetare, med hemvist Viken 68, Karlstad, vilken enligt uppgift
reser omkring å olika platser i Norrland och försäljer varor för Aktiebolaget
Pump—Separators i Stockholm räkning och utan anmält laga förfall uteblivit
från första tjänstgöring med inryckning den 22 augusti 1929 skall efterspa—
nas, hämtas och inställas vid Kungl. Norrbottens regemente i Boden.

N:r 27. Allmän efterlysning.

Plåtslagerilärlingen Nils Oskar Fredrik Jonsson från Magnusdal, Umeå,
vilken av Umeå domsagas häradsrätt dömts att för olovlig tillverkning av
brännvin hålias till straffarbete i tre månader samt att böta trehundra kronor,
torde efterspanas och befordras till undergående av straffet.

Utslaget forvaras a landskansliet i Umea.

Krono— och stadsbetjänte i länet anmodas att i anledning av förestående
efterlysningar noggrant fullgGra vad dem lagligen åligger.

Uppläses i Sorsele sockens kyrka.

N:r 28. Mjältbrand.

Sedan härstädes anmälts, att fall av mjältbrand inträffat hos nötkreatur
tillhöriga Anders August Johansson i Norra Örnäs, Sorsele socken varder be—
malde Johanssons gård härigenom förklarad smittad av nämnda sjukdom.

Vederbörande kronobetjäning och hälsovårdsnämnd hava att tillse, att
föreskrifterna i förordningen angående vad iakttagas skall till forekommande
av smittosamma sjukdomar bland husdjuren noggrant efterlevas.