OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

l ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

L A ND SK A N S LIE T
SERIEN A. N:RIS 22—30 — 1930.

N:r 22. Allmän efterlysning.

På begäran av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Värmlands län efter—
lysas:

1:0) Järnvägsarbetaren Larsson från Ljushults församling,
vilken genom Nordmarks häradsrätts laga kraftvunna utslag den 30 no—
vember 1925 domts att for valdsamt motstånd mot i tjänstutövning varande
polisman hållas i fängelse 2 månader samt att för fylleri och förargelseväckan—
de beteende tillhopa böta 45 kronor, vilka böter, i händelse av bristande till—
gång till desammas gäldande, skulle förvandlas till fängelse i sex dagar;

2:0) Selma Katarina Eifstrand från Rörsvik, Östra Fågelviks socken,
vilken genom Kungl. Maj:ts utslag den 11 februari 1926 dömts att för första
resan stold hållas i straffarbete i fyra manader; och

3:e) — Fartygseldaren Lars Birger Berggren, född 8/7 1908, från Brynäs—
gatan n:r 35 i Staffans församling i Gävle, vilken genom rådhusrättens i
Karlstad laga kraftvunna utslag den 2 november 1929 dömts dels jämlikt
10 kapitlet 5 & strafflagen för våld å i tjänstgöring stadd poliskonstapel
att hållas i fängelse två månader, dels jämlikt 18 kapitlet 15 § strafflagen for
fylleri att böta 5 kronor, dels jämlikt 11 kapitlet 15 § samma lag för förargel—
seväckande beteende att böta 15 kronor, dels jämlikt 10 kapitlet 6 $ samma
lag för valdsamt motstånd vid offentlig förrättning vid anhållandet att böta
50 kronor, vilka böter, i händelse av bristande tillgång till desammas gäl—
dande, skulle förvandlas till fängelse i sju dagar.

Samtliga utslag förvaras å landskansliet i Karlstad.

Krono— och stadsbetjänte i länet anmodas att i anledning av förestående
efterlysningar noggrant iakttaga vad dem lagligen åligger.

N:r 23. inom Skelleftea tingslag.

Forfattnmgsenllgt kungöres härmed, att överförmyndarna inom Skellefteå
tingslag träffas å följande tider och orter under år 1930.

Överförmyndaren i Skellefteå norra distrikt hemmansägaren 0. D. Lund—
mark i Degerbyn under januari och februari månader å Skellefteortens Me]erl—
forenings kontor varje lordag klockan 10 f. m.—2 e. m. samt under årets öv—
riga manader i sin bostad forsta fredagen i varje månad klockan 10—12 f. m.

Overformyndaren i Skelleftea sodra distrikt hemmansagaren Sven Wik—
lund i Tjärn under januari och februari månader å Skellefteortens Mejerifor—