OCR Output

2 1930 DEN 24 JANUARI. N: RIS 17—21.

Uppläses i Nysätra sockens kyrka.
N:r 19. Mjältbrand,

Sedan härstädes anmälts, att fall av mjältbrand inträffat hos notkreatur
tillhöriga hemmansägaren Hugo Bäckström i Brände, Nysätra socken, varder
bemälde Bäckströms gård härigenom förklarad smittad av nämnda sjukdom.

Vederbörande kronobetjäning och hälsovårdsnämnd hava att tillse, att fö—
reskrifterna i förordningen angående vad iakttagas skall till förekommande av
smittosamma sjukdomar bland husdjuren den 9 december 1898 noggrant ef—
terlevas.

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 20. Ändring i den för Bjurholms kommun fastställda indelningen
i valdistrikt,

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts Befallnings—
havande genom den 17 december 1929 meddelat utslag med stod av 32 § i
lagen om val till riksdagen den 26 november 1920 prövat skäligt förordna, att
från Ströms valdistrikt skola utbrytas följande byar, vilka skola utgöra ett val—
distrikt, benämnt Sunnanå valdistrikt med valställe i Sunnanå, nämligen Grav—
fors, Provåker, Rönnliden, Sunnanå, Västerås, Oreborg och Orestrom.

Denna ändring i valdistriktsindelningen skall, där den icke på anförda
skäl undanröjes, träda i tillämpning vid val, som förrättas enligt den röstlängd,
som kommer att upprättas år 1930.

N:r 21. Återkallad efterlysning.

Den i Kungl. Maj:ts Befallningshavandes kungörelse n:r 171 Ser. A. 1929,
Landskansliet intagna efterlysningen av försäljaren Anders Gunnar Nylén åter—
kallas härigenom, sedan Nylén numera anträffats och införpassats till straff—
fängelset i Västerås.

Umeå i landskansliet den 24 januari 1930.
På Länsstyrelsens vägnar:
Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri