OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS L LE T
SERIEN A. N:r 17 —=21.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:r 17. Fridlysning av elektriska ledningar.

Genom nådig resolution den 13 december 1929 har Kungl. Maj:t funnit
skäligt meddela Rickleå Belysningsförening u. p. a., eller dess rättsinnehavare
tillstånd att under förbehåll av enskild rätt, dels från föreningens kraftstation i
Rickleå vid Laxbacken i Bygdeå socken framdraga en elektrisk högspännings—
ledning till Fällfors i samma socken och densamma nyttja till den 6 maj 1961,
dels ock tillsvidare intill dess annorlunda varder förordnat hava till anlägg—
ningen hörande lågspänningsledningar, vilka föra växelström med en spänning
icke väsentligt överstigande 125 volt till jord eller likriktad ström, framdragna
inom område för allmän väg under iakttagande av föreskrifterna i gällande för—
fattningar om elektriska anläggningar, ävensom förordnat, att ifrågavarande
högspänningsledning och lågspänningsledningar skola åtnjuta samma skydd
som jämlikt 19 kap. 13 och 22 $$ strafflagen tillkommer statens elektriska led—
ning för belysning, för uppvärmning eller för överföring av drivkraft, vilket till
vederbörandes kännedom och efterrättelse härigenom kungöres.

Uppläses i Vilhelmina sockens kyrka.

N:r 18, Fridlysning av elektriska ledningar.

Genom nådig resolution den 31 december 1929 har Kungl. Maj:t funnit
skäligt meddela Vilhelmina Elektriska Kraft Aktiebolag eller dess rättsinne—
havare tillstånd att under förbehåll av enskild rätt dels med anslutning till bo—
lagets från dess kraftstation vid Vojmåns utlopp i Volgsjön inom Vilhelmina
socken utgaende den 14 december 1923 koncessionerade elektriska kraftled—
ningsnät hava en till hela sin sträckning under jordytan förlagd högspännings—
ledning framdragen inom Vilhelmina municipalsamhälie tillsvidare till den
14 december 1963 dels ock tillsvidare hava till anläggningen hörande lågspän—
ningsledningar, vilka föra växelström med en spänning icke väsentligt översti—
gande 125 volt till jord eller likriktad ström, framdragna inom område för all—
män väg och statens järnvägar, under iakttagande av föreskrifterna i gällande
författningar om elektriska anläggningar, ävensom förordnat, att ifrågavarande
högspänningsledning och lågspänningsledningar skola åtnjuta samma skydd
som jämlikt 19 kap 13 och 22 $$ strafflagen tillkommer statens elektriska led—
ning för belysning, för uppvärmning eller för överföring av drivkraft, vilket till
vederbörandes kännedom och efterrättelse härigenom kungöres.