OCR Output

1930 DEN 21 JANUARI. N:RIS 15—16. 5

att forseelser mot ovannämnda stadgar samt därpå grundade ordnings—
föreskrifter ävensom byggnads—, brand— och hälsovårdsordningar för köpingen
skola av allmän åklagare åtalas vid domstolen i orten;

och uppdrager Kungl. Maj:t åt länsstyrelsen att, med tillämpning av dessa
huvudgrunder, utfärda erforderliga bestämmelser i ämnet.

Stockholms slott den 13 december 1929.

GUSTAF.
Sven Liibeck.

: Umeå i landskansliet den 21 januari 1930.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Axel Rudberg.

Umeå 1930 — Larsson & C:s Tryckeri