OCR Output

4 1930 DEN 21 JANUARI. N:RIS 15—16.

nämnden under tjänstgöringstiden avgår, fyllnadsval för den återstående tiden
anställas;

att denna byggnadsnämnd likväl icke skall äga den byggnadsnämnd i stad
tillerkända rätt att genom föreläggande av vite göra sig hörsammad;

att närmaste inseendet över och befattningen med allmänna hälsovården
inom kopingen skall tillkomma en for sadant ändamål tillsatt hälsovårdsnämnd,
bestående av ordföranden i kommunalnämnden, köpingsläkaren eller, om sådan
icke finnes inom köpingen anställd, provinsialläkaren eller extra provinsiallä—
karen, såvida han är inom köpingen boende, men i annat fall en av länsstyrel—
sen för viss tid utsedd lämplig person, samt tre ledamöter, valda för fyra år i
sänder av kommunalfullmäktige eller, där sådana ej finnas, å kommunalstäm—
ma; dock att, första gången av kommunalfullmäktige eller å kommunalstämma
enligt dessa föreskrifter företages val av ledamöter, genom lottning bestämmes,
vilken eller vilka av de valda ledamöterna skola utträda ur nämnden redan vid
slutet av andra året; skolande dels likaledes av kommunalfullmaktige
eller, där sådana ej finnas, å kommunalstämma för samma tid väljas supplean—
ter till enahanda antal som de valda ledamöterna, att vid sådan ledamots för—
fall i hälsovårdsnämnden tjänstgöra i den ordning, som mellan dem blivit vid
valet bestämd, dels ock av länsstyrelsen för viss tid utses ytterligare en supp—
leant att tjänstgöra vid förfall för den ledamot av nämnden, som må hava bli—
vit av länsstyrelsen förordnad, varförutom, därest någon av de valda ledamö—
terna eller suppleanterna under den för honom bestämda tjänstgöringstiden
avgår, fyllnadsval skall för den återstående tiden anställas i nu angiven ord—
ning;

att hälsovårdsnämnden skall äga att inom sig utse ordförande och vice
ordförande på sätt i 3 $ 1 mom. av hälsovårdsstadgan sägs;

att i avseende å valbarhet till ledamot eller suppleant i hälsovårdsnämn—
den skall gälla vad i 2 & 4 mom. av hälsovårdsstadgan är föreskrivet;

att den, som av kommunalfullmäktige eller å kommunalstämma blivit vald
till ledamot eller suppleant i hälsovårdsnämnden, må kunna avsäga sig upp—
draget under de villkor, som i 2 § 5 mom. av hälsovårdsstadgan för där avsedda
fall föreskrivas;

att beträffande hälsovårdsnämndens verksamhet och åligganden samt vid—
den av dess befogenhet skall i tillämpliga delar lända till efterrättelse vad i häl—
sovårdsstadgan föreskrives om hälsovårdsnämnd i stad;

att, om köpingsläkare icke finnes inom köpingen anställd och vederbö—
rande provinsialläkare eller extra provinsialläkare icke är ledamot av hälso—
vårdsnämnden, han ändock skall äga att, när nämnden behandlar frågor om
allmänna hälso— och sjukvården, vara tillstädes och deltaga i överläggningarna,
men ej i besluten, ävensom att, där han så begär, få sin mening till protokollet
antecknad;

att sammanträde med nämnden för behandling av hälsovårds— eller sjuk—
vårdsärende skall, utom då det eljest erfordras, skyndsamt äga rum, när sådant
påkallas av köpingsläkaren, om sådan finnes inom köpingen anställd, och i an—
nat fall av vederbörande provinsialläkare eller extra provinsialläkare, därvid
denne bör i god tid erhålla underrättelse om tiden och stället för sammanträdet;

att de åligganden och befogenheter, som enligt 30 $ av hälsovårdsstadgan
i stad tillkomma magistrat, skola inom köpingen tillkomma landsfiskalen i or—
ten; samt

P