OCR Output

1930 DEN 21 JANUARI. N:RIS 15—16. 3

municipalsamhälle med det område, som därför slutligen blivit bestämt genom
brev den 29 februari 1924, dock med visst undantag, skulle från och med den
1 januari 1929 såsom en kommun för sig bilda en jämväl i fråga om skolvä—
sendet från Lycksele socken avskild köping, benämnd Lycksele.

I samband härmed har Kungl. Maj:t anbefallt länsstyrelsen i Västerbot—
tens län att efter vederbörandes hörande till Kungl. Maj:t inkomma med för—
slag till de förändrade bestämmelser i avseende å tillämpningen inom köpings—
området av ordningsstadgan och byggnadsstadgan for rikets stader samt brand—
stadgans och hälsvårdsstadgans föreskrifter rörande stad, som betingades av
den nya kommunbildningen.

Med anledning härav har länsstyrelsen, efter vederbörandes hörande, med
skrivelse den 27 november 1928 överlämnat förslag till bestämmelser i ämnet.

Till följd av remiss har medicinalstyrelsen den 7 januari 1929 i ärendet
avgivit utlåtande.

Kungl. Maj:t finner, med upphävande av i sådant hänseende hittills gäl—
lande huvudgrunder, gott förordna, att följande huvudgrunder skola gälla för
bringande till verkställighet inom Lycksele köping av ordningsstadgan och
byggnadsstadgan för rikets städer samt hälsovårdsstadgans och brandstadgans
föreskrifter rörande stad, nämligen :

att allt, som jamlikt ordningsstadgan och byggnadsstadgan for rikets stä—
der samt brandstadgan och hälsovårdsstadgan i stad ankommer pa stadsfull—
mäktige eller allmän rådstuga, skall inom köpingen tillkomma dess kommunal—
fullmäktige eller, där sådana ej finnas, kommunalstämman;

att vad i ordningsstadgan, byggnadsstadgan och brandstadgan är före—
skrivet om polismyndighet, magistrat eller i dess ställe tillsatt styrelse eller
drätselkammare skall gälla för köpingens kommunalnämnd; dock med iaktta—
gande dels att de skyldigheter, som enligt 14 och 21 $$ av brandstadgan åligga
polismyndighet, överlåtas på landsfiskalen i orten, vilken jämväl skall tillkom—
ma vad enligt 13 $ av ordningsstadgan tillhör polismyndighet, dels att kommu—
nalnämnden icke äger utöva den rätt, som enligt 21 § av ordningsstadgan till—
kommer magistrat att i vissa där avsedda fall utfärda nya, med bötesbestäm—
melser förenade ordningsföreskrifter, utan bör nämnden, där behovet av sådan
foreskrift finnes vara så trängande, att det i 20 $ av ordningsstadgan föreskriv—
na förfaringssätt skulle medföra vådlig tidsutdräkt, genast underställa frågan
länsstyrelsens beprövande, dels ock att kommunalnämnden icke heller äger
utova den polismyndighet i stad uti 22 § av ordningsstadgan tillerkända rätt
att genom föreläggande av vite tillhålla den, som tredskas, att ställa sig en av
samma myndighet given föreskrift till efterrättelse, utan må kommunalnämn—
den, där sådan vitesbestämmelse anses i särskilt fall erforderlig, därom hos
länsstyrelsen göra anmälan;

att för utövande av inseende över köpingens bebyggande skall utses en
byggnadsnämnd, bestående av fem ledamöter, vilka jämte ett lika antal supp—
leanter väljas för fyra år i sänder och utses två ledamöter och två suppleanter
av kommunalnämnden, inom eller utom nämnden, samt tre ledamöter och tre
suppleanter av kommunalfullmäktige eller, där sådana ej finnas, å kommunal—
stämma; skolande, om någon av ledamöterna eller suppleanterna i byggnads—