OCR Output

2 1930 DEN 21 JANUARI. N:RIS 15—16.

Vidare har länsstyrelsen med skrivelse den 8 januari 1929 överlämnat en
till Kungl. Maj:t ställd skrift, däri ordföranden i municipalsamhällets munici—
palfullmäktige anhållit om fastställelse å fullmäktiges vid sammantrade den
28 november och den 29 december 1928 fattade beslut att ur stadsplanen ute—
sluta den del av lägenheten Forsdala n:r 1, som folle inom municipalsamhällets
men ej inom köpingens fastställda område, vilken fastighetsandel å en ansök—
ningen bifogad tryckt kopia av den genom Kungl. Maj:ts brev den 30 april
1926 fastställda stadsplanekartan för samhället utmärkts med röd begräns—
ningslinje.

Vid ovannämnda skrift fanns fogat ett den 2 november 1928 av vederbö—
rande förrättningsman för upprättande av registerkarta för Lycksele dåvarande
municipalsamhälle avgivet intyg, utvisande atft lägenheten Forsdala n:r 1, av—
söndrad fran 1/16 mantal Lycksele n:r 1 litt. I och i jordregistret betecknad
såsom Lycksele 1*, till viss mindre del inginge i samhällets område, att däremot
lägenheten Forsdala n:r 2, i jordregistret upptagen såsom Lycksele
1* och avsondrad fran 1/32 mantal Lycksele n:r 1 litt. Ib, vore be—
lägen helt och hållet utom municipalsamhällets område, sådant detsamma bli—
vit i den fastställda stadsplanen angivet, samt att någon lägenhet Forsdala
n:r 3 icke funnes upptagen i jordregistret för Lycksele socken.

Sedan utlåtanden i stadsplaneärendet avgivits den 5 februari 1929 av
byggnadsstyrelsen och den 17 april 1929 av kammarkollegiet, har Kungl. Maj: t
genom brev den 19 september 1929, jämlikt 1 kap. 2 $ i lagen om fastighets—
bildning i stad, fastställt ovannämnda av municipalfullmäktige fattade beslut,
att ur stadsplanen för Lycksele förutvarande municipalsamhälle skulle uteslu—
tas den del av lägenheten Forsdala n:r 1 (Lycksele 1"), som å omförmälda,
numera med litt. A betecknade kartkopia angivits med röd gränslinje.

Kungl. Maj:t finner gott dels, med stöd av 1 kap. 41 § i lagen om fastig—
hetsbildning i stad, förordna, att samma kapitel ävensom byggnadsstadgan för
rikets städer skola upphöra att gälla inom ifrågavarande, i förutvarande mu—
nicipalsamhället men icke i köpingen ingående område, dels ock fastställa läns—
styrelsens ovannämnda beslut, att ordningsstadgan för rikets städer samt häl—
sovårdsstadgans och brandstadgans föreskrifter rörande stad icke vidare skola
äga tillämpning inom området.

Stockholms slott den 13 december 1929.

GUSTAF.
Sven Liibeck.

Uppläses i Lycksele kyrka.

N:r 16. Tillämpning av vissa ordningsföreskritter rörande stad inom
Lycksele koping.
Till allmän kännedom kungöres följande

Gustaf etc.
Genom brev den 2 mars 1928 har Kungl. Maj:t förordnat, att Lycksele